Наши партнеры

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

між

Всеукраїнською Громадською Організацією «Союз холодильщиків України»

та Громадською Спілкою «Холодильна асоціація України»

 

 

м. Київ                                                                                             «_15_»  березня  2018р.

 

      З метою координації ефективної співпраці у процесі об’єднання учасників ринку штучного холоду та всього технічного суспільства холодильної галузі України, Всеукраїнська громадська організація «Спілка холодильщиків України» особі Президента ВГО «СХУ» Возного Валерія Федоровича і громадська спілка «Холодильна асоціація України» в особі Директора ГС «ХАУ» Анашкіна Сергія Володимировича, констатують свої наміри щодо подальшої співпраці та погоджуються про наступне:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ

Основним предметом цього Меморандуму є співпраця для досягнення статутних цілей громадських організацій.

З метою виконання цього Меморандуму, Сторони визначають наступні сфери взаємного співробітництва:

1.1. в галузі об’єднання учасників ринку штучного холоду;

1.2. в галузі забезпечення громадської координації їх діяльності;

1.3. в галузі сприяння та участі у розвитку цивілізованого ринку штучного холоду на принципах партнерства, законності і здорової конкуренції всіх учасників;

1.4. в галузі розвитку високого рівня етики в професійних та ділових відносинах;

1.5. в галузі підвищення рівня впливу недержавних організацій з питань захисту інтересів членів організацій;

1.6. в галузі обміну досвідом і знаннями, накопиченими Сторонами у відповідних сферах діяльності, за допомогою участі представників Сторін у семінарах, конференціях, бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-якою з Сторін;

1.7. в розробках та корегуванні проектів законів та нормативних актів, стандартів для якісного та економічно безпечного професійного функціонування підприємств галузі;

1.8. в наданні пропозицій до державних та законотворчих органів влади, експертних інституцій щодо забезпечення дотримання інтересів держави та суспільства галузі штучного холоду у сфері професійної діяльності та професійного навчання членів організацій;

1.9. будь-які інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Стаття 2. НАМІРИ СТОРІН

У рамках цього Меморандуму Сторони, виконуючи вимоги статутів своїх організацій:

2.1. представляють та захищають свої законні інтереси та права, законні інтереси і права своїх членів в органах державної влади і управління, в органах місцевого самоврядування та громадських органах;

2.2. ідейно, організаційно підтримують інші громадські об’єднання, цілі та статути яких співпадають з цілями та статутами ВГО «СХУ» та ГС «ХАУ» та надають допомогу при їх створенні;

2.3. отримують від органів державної влади і управління та органів самоврядування інформацію, необхідну для реалізації предмету цього Меморандуму;

2.4. беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що стосується профільної галузі у якій працюють члени Сторін;

2.5. вносять пропозиції до органів влади і управління, місцевого самоврядування щодо покращення умов ведення бізнесу та функціонування підприємств, навчальних закладів, фахівців галузі;

2.6. організовують самостійно та спільно беруть участь у конференціях, семінарах, виставках та інших громадських заходах, що належать до предмету цього Меморандуму;

2.7. пропагують свою діяльність за допомогою засобів масової інформації, перш за все з  допомогою Інтернет - ресурсів, у т.ч. шляхом розміщення інформації на власних та партнерських сайтах, проведення спеціалізованих телевізійних та радіо програм, створення та поширення кіно-відео, аудіо та поліграфічної продукції;

2.8. подають пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються предмету цього Меморандуму;

2.9. у встановленому порядку засновують засоби масової інформації;

2.10. створюють установи та організації з правом юридичної особи, що необхідні для виконання цілей та виконання статутів Сторін;

Стаття 3. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН

 3.1. У рамках цього Меморандуму Сторони керуються законодавством України і здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності.

 3.2.  Сторони взаємодіють одне з одним з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, делегованих Сторонами, для розгляду виникаючих питань і проведення спільних дій.

3.3. При здійсненні цього Меморандуму, Сторони гарантують конфіденційність інформації, що передається одним одному і зобов’язуються не розголошувати і не передавати отриману ними інформацію третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами України та письмової згоди іншої Сторони.

       3.4. Цей Меморандум не суперечить цілям, що ставлять для себе його Сторони, а лише конкретизує окремі з них та визначає принципи і напрями співпраці між його підписантами на 2018 – 2025 роки. 

        3.5. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України регулюється чинним законодавством. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчинності.

Стаття 4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Цей Меморандум є декларація про наміри і не накладає на сторони ніяких юридичних та фінансових зобов’язань.

4.2. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери дії цього Меморандуму, будуть вирішуватись шляхом переговорів або консультацій між Сторонами. Порядок вирішення спорів та розбіжностей, що виникають при реалізації договорів (угод), що укладаються для проведення операцій в рамках цього Меморандуму встановлюється договорами (угодами).

4.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у письмовій формі за підписом уповноважених осіб Сторін і є невід’ємною частиною цього Меморандуму.

4.4. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до моменту його розірвання обома Сторонами за обопільною згодою або за бажанням однієї із Сторін з попереднім повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 днів. Розірвання даного Меморандуму не тягне розірвання договорів (угод), укладених між Сторонами щодо фінансування окремих проектів.

4.5. Текст цього Меморандуму складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони.

4.6. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.

Текст Меморандуму складений у  2 примірниках українською мовою, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу.

 

Стаття 5. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

01135

Україна

м. Київ

Шевченківський р-н

вул. Златоустівська, б.47/49, оф.3

 

Від ВГО «Спілка холодильщиків України»

 

 

                 П/П

________________________ В.Ф. Возний

03113

Україна

м. Київ

Святошинський р-н

вул. Дружківська, б.10, офіс 417

 

Від ГС  «Холодильна асоціація України»

 

 

 

               П/П

______________________ С.В. Анашкін